הצהרת משתתף

אני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי וכי אני מסכים/ה לכך שמארגני האירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו לרבות נזקי גוף אם יגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אבדן ציוד כלשהו. על כן אני מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי כנגד מארגני ומפיקי האירוע. מוסכם עלי, שמטה האירוע וגורמי החסות שלו רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך האירוע או בסיומו לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה.

תקנון אשראי

1. השימוש באתר ובתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
2. עמותת “פרס לחיים” מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.
4. האתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
6. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים וכן אינה מעבירה פרטי לקוחות לצד ג’.
7. במידה והעיסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה בטל: 053-2232996.
8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.
9. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה.
10. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע”פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
11. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות.
12. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
13. העמותה תהה רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
15. ניתן לבטל השתתפות עד 48 ש’ לפני האירוע ולקבל 50% מדמי הרישום חזרה. במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או מצב בטחוני ו/או בהנחיות משטרת ישראל לא יהיו החזרים.
16. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.
17. מכתב סיכום על הרכישה שבוצעה יתקבל במייל מיד עם סיום תהליך הרישום.