תנאי שימוש

כללי

 1. המונים הנו אתר שנועד לשרת עמותות, חל״צ וכן עוסקים פטורים/מורשים וחברות המגייסות במסלול ייעודי. הקמפיינים עשויים לשמש לצורך גיוס כספים כתרומה, כרישום לפעילויות שונות כגון מרוצים, צעדות ואירועים שונים או לצורך מימון פרויקטים יצירתיים כגון ספרים, סרטים ואלבומי מוזיקה וכן השקת מוצרים ושירותים עבור חברות.
 2. האתר נועד להצגת פעילות חוקית בלבד. על מציע השירות חלה החובה לעמוד בחוקים והתקנות החלות עליו ופלאנוויז לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי עמידה כזו.
 3. האתר הנו בבעלותה של חברת פלאנוויז בע”מ (ח”פ 514046168) והוא מופעל על ידה.
 4. פלאנוויז בע”מ אינה צד לעיסקאות הנעשות בין המשתמשים הנרשמים באתר ומבצעים בו תשלום ובין הגוף המפרסם את המפיין ומספק את השירות. ככזו, לא תהיה פלאנוויז בע”מ אחראית על כל נזק או אי שביעות רצון של הלקוח מהשירות אליו נרשם ו/או עליו שילם באמצעות האתר. יודגש כי פלאנוויז הנה גוף מתווך שתפקידו מוגבל להצגת הקמפיינים, שמירת המידע וביצוע התשלום בשם הגוף המספק את השירותים.
 5. פלאנוויז אינה מפיקה מסמכי הנהלת חשבונות עבור הגוף המציע את השירות. יודגש כי החובה להפקת חשבוניות וקבלות כחוק חלה על הגוף המציע את השירות. הפקת המסמכים החשבונאיים כנגד תשלומים במסוף הסליקה נעשית באופן אוטומטי כחלק בלתי נפרד ממסוף הסליקה.
 6. פלאנוויז בע”מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם, או להוריד לאחר פרסום טרם הסתיימה תקופת הפרסום כל קמפיין המפר את תנאי השימוש הכלליים או הפרטניים שסוכמו טרם הקמפיין עם הגוף המזמין.
 7. פלאנוויז בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל פרסום של מקבל שירות שלא עמד בתנאי התשלום וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה לקבלת סעד העומד לרשותה על פי חוק לשם קבלת תשלומים המגיעים לה בהתאם לחוזה שנכרת בינה ובין הלקוח.
 8. כל עמותה, חברה או ארגון המבקשים לעשות שימוש בפלטפורמה מחוייבים להציג תעודת התאגדות רשמית כתנאי לפתיחת הקמפיין.

סוגי הקמפיין המועלים באתר

 1. אלא אם צויין אחרת במפורש, כל הקמפיינים המועלים באתר הם מסוג גמיש – החיוב מבוצע מיידית והסכום עובר ליזמי הקמפיין גם אם לא הגיעו ליעד.
 2. במקרים של קמפיין מסוג “הכל או כלום” תצויין עובדה זו במפורש בקמפיין.
 3. בקמפיינים של הוראות קבע יצויין במפורש שהתשלום הנו מנוי חודשי/הוראת קבע בהתאם להקשר התשלום.
 4. במקרים בהם מופעלת תכונת מאצ׳ינג בקמפיין, יצויין הנושא במפורש בקמפיין.

העלאת קמפיין

 1. העלאת קמפיין אפשרית רק לאחר הסכמה לתנאי השימוש וביצוע הפעולות המתחייבות הנובעות ממנו על ידי הלקוח.
 2. הקמפיין המועלה עובר ביקורת טרם פרסומו על ידי מנהלי הפלטפורמה לצורך בקרת איכות ולצורך וידוא שהקמפיין אינו מפר את תנאי השימוש ונוהג בשקיפות כלפי התומכים.
 3. המונים שומרת לעצמה את הזכות שלא להעלות קמפיינים שאינם עומדים בתנאי הסף, או שהוחלט לגביהם שאינם מוכנים להעלאה בשל חוסר בתכנים או אי התאמה לפלטפורמה בהתאם למתואר כאן.

ניהול קמפיין

 1. למעט במקרים בהם סוכם אחרת, ניהול הקמפיין מתבצע בממשק ניהול על ידי הלקוח או בא כוחו.
 2. הלקוח מתחייב שלא להפר את תנאי השימוש במהלך הקמפיין באמצעות הצגת תכנים הסותרת את תנאי השימוש לרבות שימוש בתכנים פוגעניים או קידום מטרות בלתי חוקיות.
 3. המונים שומרת לעצמה את הזכות לעצור קמפיין בכל שלב אם הפר את תנאי השימוש באופן מהותי בשלב משלבי הקמפיין.

פתיחת מסוף סליקה

 1. לכל קמפיין מוקם על ידינו מסוף ייעודי בחברת טרנזילה המחובר למערכת ומאפשר את פעילותה התקינה.
 2. לא תתאפשר סליקה בקמפיין על בסיס מסוף טרנזילה קיים המצוי ברשות הלקוח בשל היבטים טכניים.
 3. סליקה מעל לסכום של 50,000 ש”ח דורשת ביצוע תהליך חיתום מול חברת האשראי (“הכר את הלקוח”) והיא תנאי לביצוע קמפיין רציף ותקין.
 4. פתיחת המסוף מותנית בתשלום מראש של עלות הפתיחה החד פעמית והתחייבות לביצוע תקין של התשלומים העתיים בגין מחזורי הסליקה.
 5. תנאים נוספים מפורטים בתנאי השימוש בדבר דמי השימוש וההתניות הנלוות אליו יוצגו לאישור הלקוח טרם פתיחת המסוף.

אבטחת מידע וסליקה

 1. אתר המונים מאובטח ברמה גבוהה ונסרק באופן יומיומי לצורך איתור פרצות, תוכנה זדונית ופעילות חשודה.
 2. האתר עושה שימוש במנגנוני סינון, חסימת תנועה חשודה ומופעלים בו מנגנוני הגנה שונים לרבות חומת אש (Web Application Firewall) וסריקת אנטי-וירוס.
 3. האתר מגובה באופן אוטומאטי אחת ל-24 שעות לשרת מרוחק.
 4. האתר עושה שימוש במפתח הצפנה SSL באופן המצפין את תעבורת הנתונים בין המשתמש ובין האתר.
 5. העסקאות מוגנות במנגנון Handshake לצורך מניעת הונאות.
 6. האתר אינו שומר פריטי מידע רגישים לרבות פרטי כרטיסי אשראי משום סוג.
 7. האתר עושה שימוש בשירותי צד שלישי לצורך ביצוע הסליקה בכרטיסי אשראי. ספקית הסליקה – טרנזילה – הנה ספק מאושר העומד בתקני PCI Level 1 המחמירים ביותר.
 8. במידה ומזוהה הפרת אבטחה באתר, נעשות פעולות דחופות בהתאם לסדר פעולות הן על ידי פלאנוויז בע”מ והן על ידי ספקי צד שלישי מומחים לנושא וזאת במטרה לסגור את הפרצות, להבטיח שאין אובדן נתונים ולהחזיר את האתר לכשירות מלאה בהקדם, ובמינימום נזק.

היעדר אחריות באשר לתשורות, רישום ותמורות המובטחות בקמפיינים

 1. המונים לא תהיה אחראית בשום צורה לאופן שבו נמסרים לתורמים הפריטים שהובטחו במהלך קמפיין.
 2. בכלל זה נכללות תשורות פיזיות שונות, כרטיסים להופעות, ערבי התרמה, מרוצים ואירועים שונים וכיוצא באלו.
 3. כלל האחריות למסירת התמורות באופן שבו הוצגו באתר מסורה בידי העמותה/ארגון המנהלים את הקמפיין.

מדיניות ביטולים והחזרות/זיכויים

 1. המנים מהווה שירות לעמותות וחברות המהוות את הגורם המתקשר עם גולשים הבוחרים לתרום ו/או להרשם במסגרת קמפיין.
 2. כלל האחריות לביצוע החזרים/ביטולי עסקאות במסופי העמותות מסורה בידי העמותות. המונים אינה מהווה צד אחראי לכך בשום צורה.
 3. ביטול קמפיין: במידה וקמפיין מבוטל טרם עלייתו, המונים שומרת לעצמה את הזכות שלא לזכות את הלקוח עבור מאמצים בתשלום שסוכמו בינה ובין הלקוח ואשר נעשתה בגינם עבודה.
 4. במקרים בהם הלקוח מבקש לבטל את הקמפיין ולסגור את המסוף שנפתח לצורך זה, אין אפשרות לזיכוי הלקוח עבור עלויות שסוכמו מרגע שנפתח המסוף.
 5. ביטול קמפיין לאחר שהושק: הלקוח יעביר להמונים עמלה עבור החלק היחסי שגוייס גם אם החליט מטעמיו שלו לבטל את הקמפיין.

מדיניות פרטיות

 1. המונים אינה שומרת מידע הקשור לפרטי כרטיס האשראי של הגולשים באתר.
 2. באתר נעשה שימוש באמצעים שונים לצורך איסוף מידע באופן אנונימי לאיסוף מידע באופן אנונימי לרבות: קבצי קוקיז ופיקסל פייסבוק, איסוף נתונים אנונימי באמצעות גוגל אנליטיקס ותוכנות אנליטיות שונות האוספות מידע אנונימי וזאת במטרה לשפר את חויית הגלישה ולתמוך במאמצי השיווק הדיגיטלי.
 3. גלישה באתר והשתתפות בקמפיינים מהווה הסכמה לשימוש בנתונים הנאספים למטרות האמורות לעיל.
 4. כלל הפעולות נעשות בהתאם להנחיות של גוגל, פייסבוק ופלטפורמות פרסומיות נוספות בהתאם לתקנות ה- GDPR ותקנות ההגנה על הפרטיות.
 5. אנו משקיעים מאמצים רבים להגנה על האתר ועושים שימוש במנגנונים מתקדמים לרבות ביצוע סריקות אבטחה יזומות, שימוש בחומת אש, מדיניות סיסמאות ועושים שימוש קבוע בשירותי חברות מתמחות בנושא.
 6. איסוף המידע נעשה במהלך הביקור. בנוסף, הטפסים נקלטים למערכת מרכזית המצויה באתר ונשמרים במסד הנתונים של האתר.
 7. התקשורת בין הגולש ובין האתר מוצפנת על ידי התקן SSL כך שמילוי הטופס נעשה באופן מאובטח.
 8. פרטי הגורם המשלם מועברים לצד ג’ לפי הפירוט הבא: הגוף המגייס/סולק ומנהלי קמפיינים מטעמו.  איננו מעבירים פרטים הנאספים בקמפיין לשימושם של גופים אחרים שאינם קשורים ישירות לקמפיין נתון.

העדר אחריות באשר לפעולות פרסומיות של קמפיינים המתנהלים באתר

 1. המונים הנה פלטפורמה המאפשרת ביצוע קמפיינים פרסומיים לגיוס כספים למטרות שונות – מסחריות או חברתיות.
 2. מנהלי הקמפיינים המנהלים קמפיינים לגיוס המונים באתר הנם האחראים הבלעדיים לעמידה בכללים, תקנות וחוקים בנושא הפרסום לרבות חוק הספאם.
 3. המונים אינה אחראית לפעולות פרסומיות הנעשות על ידי מנהלי קמפיינים שונים באתר.
 4. כלל פעולות הפרסום המבוצעות על ידי מנהלי קמפיינים לרבות פרסום דיגיטלי, התקשרות טלפונית באמצעות מוקדי התרמה, משלוח SMS, ניוזלטר, ווטסאפ או כל אמצעי פרסום אחר מצויות באחריות מנהלי הקמפיינים.
 5. המונים אינה צד לנושא ולא תישא באחריות לתביעות מצד גורמים הרואים עצמם נפגעים מהפרסום.
 6. מנהלי קמפיינים נדרשים לנהל את מסעות הפרסום שלהם בהתאם לחוק הישראלי ובהתאם לחוקים בינלאומיים (במקרים בהם הקמפיין מפורסם בחו”ל).
 7. המונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק קמפיינים שנמצאו מפירים חוקים ותקנות אלו ללא הסבר או התראה.
 8. המונים אינה מציעה ללקוחותיה שירותי ניוזלטר או sms מטעמה. כלל פעולות השיווק נעשות מחשבונות בשירותי הדיוור המצויים בידי הלקוחות עצמם.

התמורה והתשלומים להמונים

 1. תנאי שימוש ותשלום בכל האמור לשימוש בפלטפורמה מפורטים בדף תנאי השימוש לחתימה טרם פתיחת קמפיין.
 2. הסכום הנגבה הנו כעמלה באחוזים קבועים המשתנים מעת לעת כמפורט באתר מסך הסכום שגוייס.
 3. אנו מציעים חבילות סליקה של טרנזילה כספקי משנה שלה – תחום זה כפוף לתנאי תמחור ותנאים משפטיים שונים שיפורטו בחוזה ההתקשרות עם הלקוח.
 4. התשלומים הנאספים באמצעות התרומות מועברים ישירות לחשבון הבנק של הלקוח על ידי חברת האשראי.
 5. סדרי התשלום ותנאיו מפורטים אף הם בדף תנאי השימוש ומוגשים לחתימת הלקוח טרם פתיחת קמפיין.
 6. בהתאם לדרישות לקוח ובתיאום עמו, ייתכנו תשלומים נוספים עבור עלויות נוספות הנובעות מתכנות, עיצוב והקמת טפסים מורכבים ובשינוי מבנה הקמפיינים בהתאם לדרישות הלקוח.
 7. תנאי התשלום וההתקשרות מפורטים בחוזה הנכרת בין חברת פלאנוויז והלקוח. עמידה בתנאים אלו מהווה תנאי בסיסי למתן השירות.
 8. תשלומים עבור עבודות עיצוב ופיתוח הנדרשות בעת הקמת טפסים יחודיים ישולמו בהעברה בנקאית, אלא אם סוכם אחרת עם הלקוח.
 9. באשר לתשלומים המבוצעים בקמפיינים השונים במהלך ימי שבת וחג, יודגש שיום העסקים הקובע לביצוע התשלום והעסקה הנו יום העסקים הראשון שלאחר השבת/חג ולא בימי השבתון.

שירות לקוחות ותמיכה טכנית

 1. חברת פלאנוויז, באמצעות אתר המונים, מספקת שירות תמיכה טכנית באמצעות תוכנת תמיכה טכנית.
 2. פתיחת כרטיס נעשית בטופס יצירת קשר באתר זה.
 3. ככלל, לא תינתן תמיכה טכנית באמצעות הטלפון. ניתן ליצור קשר טלפוני לנושאים כלליים במספר 08-9322052.
 4. שעות הפעילות: ימים א’ עד ה’ בין השעות 17:00-08:30